O nama

Elektrocentar Petek Tuzla

Firma Elektrocentar Petek d.o.o. Tuzla se razvila od male privatne kompanije do jedne od vodećih u BiH u području pružanja usluga i izvođenja radova u elektroenergetici, telekomunikacijama i građevinarstvu.

Kontinuirano stručno usavršavanje i osposobljavanje, kvaliteta i stručnost radnika, visoka razina znanja, posebice tehničkog, želja za učenjem, poduzetnost, ambicija, pobjednički duh, timski rad i profesionalnost osnovne su kvalitete naše firme.

Stručna osposobljenost, te veliko iskustvo i motiviranost radnika kompanije uz posjedovanje certifikata, ovlaštenja i dozvola temelj su kvalitete i profesionalnosti pri izvođenju radova i pružanju usluga.

U svom kratkoročnom  razdoblju, firma se kontinuirano razvijala i uvećavala, kako u segmentu stručne, kadrovske i tehničko-tehnološke opremljenosti, tako i po obimu i uspješno realiziranih poslova, te je trenutno jedna od vodećih kompanija u Bosni i Hercegovini u izgradnji, održavanju i mjerenju fotonaponskih elektrana, svih vrsta električnih instalacija(industrijskih, kućnih, telekomunikacijskih signalnih i dr.), svih vrsta rasvjete (vanjska, unutarnja, dekorativna), elektromotornih pogona, proizvodnji i šemiranjem električnih distributivnih i razvodnih ormara.
Firma posjeduje vlastitu mehanizaciju, građevinske sprave i mašine, stručni električarski i građevinski alat, mjerne instrumente, skladišno poslovne i servisne objekte.

Danas firma upošljava preko 50 uposlenika od kojih treba istaći 10 uposlenika sa visokom stručnom spremom i preko 40 uspolenika sa srednjom stručnom spremom raznih zanimanja.

Elektrocentar Petek Tuzla

Samir Hrustanović

Kontakt osoba i finansije
.+387 61 49 30 20

REFERENCE

JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. – Sarajevo, ZD Rudnik mrkog uglja „KAKANJ“ d.o.o.

» Elektro oprema za jamu – razvodne kutije, frekventni pretvarač

JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. – Sarajevo, ZD RUDNICI „KREKA“ d.o.o. Tuzla

» Električni zaštitni uređaji

JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. – Sarajevo, ZD RUDNICI „KREKA“ d.o.o. Tuzla

» Dalekovodni materijal do 10 kV

JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. – Sarajevo, ZD RUDNICI „KREKA“ d.o.o. Tuzla

» Reparacija kontakta sklopnih uređaja

JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. – Sarajevo, ZD RUDNICI „KREKA“ d.o.o. Tuzla

» Isporuka jednostepenih centrifugalnih pumpi sa motorom, spojnicom i postoljem ( kom 2 )

JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. – Sarajevo, ZD RUDNICI „KREKA“ d.o.o. Tuzla

» Isporuka višestepenih centrifugalnih pumpi sa motorom, spojnicom i postoljem ( kom 2 )

VODOVOD I KANALIZACIJA“ d.o.o. SARAJEVO

» Isporuka 10 kV postrojenja

VODOVOD I KANALIZACIJA“ d.o.o. SARAJEVO

» Isporuka hidrostatskih sondi i pokaznih instrumenata

JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. – Sarajevo, ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o.

» Izrada uljne jame u TS 35/6 kV „Požar“

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. Ivanić Grad

» Elektromontažni i građevinski radovi na revitalizaciji 35 kV postrojenja na TS 110/35 kV Pračno

TEVE VARNOST ELEKTRONIKA d.o.o. Visoko

»Izrada i isporuka upravljačkog ormara za elektromotorna postrojenja velike snage

GEOMET d.o.o. OLOVO

» Nabavka, isporuka i ugradnja kako slijedi: - Aksijalni ventilator, teška rudarska izvedba - Frekventni regulator 37 kW Sručni nadzor, parametriranje i puštanje u pogon

JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać

» Rekonstrukcija priključaka sa izmještanjem nepristupačnih OMM na području grada Bihaća i općina Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Bužim, Ključ, Sanski Most

RAFINERIJA NAFTE BROD a.d.

» Demontaža postojećeg 6 kV kabla presjeka 150 mm2 i polaganje i spajanje novog 6 kV kabla sa isporukom i ugradnjom potrebnog materijala

TEVE VARNOST ELEKTRONIKA d.o.o. Visoko

» Izrada i isporuka upravljačkog ormara za elektromotorna postrojenja velike snage

MH „ERS“ MP a.d. Trebinje, ZP „ELEKTRO DOBOJ“ a.d. Doboj

» Isporuka AlFe užeta za nadzemne vodove

GEOMET d.o.o. OLOVO

» Izrada, isporuka i puštanje u pogon TS 400/500 V, 630 kV

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. Ivanić Grad

» Elektromontažni radovi na izgradnji kablovskog rasplreta za priključenje VE Mesihovina na prenosnu mrežu BiH i TS 20/110 kV Bištrik

JP ŽELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE d.o.o. Sarajevo

» Uže obilaznog voda kontaktne mreže Cu 150 mm2, 25 kV, 50 Hz

OPĆINA ORAŠJE

» Nabava i montaža nadstrešnice za autobusna stajališta

ELCOM d.o.o. Tuzla

» Izvođenje elektromontažnih radova na TS 110/35/10(20) kV Žepče

JP ŽELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE d.o.o. Sarajevo

» Uže obilaznog voda kontaktne mreže Cu 150 mm2, 25 kV, 50 Hz

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. Ivanić Grad

» Elektromontažni radovi na izgradnji TS 33/110 kV Jelovača za potrebe priključenja VE Jelovača na prenosnu

ELEKTROKOVINA d.o.o. Sarajevo

» Izgradnja rasvjete na munari IKC u Lukavcu

JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać

» Rekonstrukcija priključaka sa izmještanjem nepristupačnih OMM na području PJD Sanski Most, PJD Bosanski Petrovac i PJD Ključ

JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. – Sarajevo, ZD Rudnik mrkog uglja „KAKANJ“ d.o.o.

» Isporuka, ugradnja i parametriranje frekventnog pretvarača 55 kW, sa pratećom opremom

ELEKTROKOVINA d.o.o. Sarajevo

» Izrada i isporuka razvodnih i upravljačkih ormara za pumpnu stanicu

JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać

» Rekonstrukcija priključaka sa izmještanjem nepristupačnih OMM na području PJD Bihać

RAFINERIJA NAFTE BROD a.d.

» Demontaža postojećih elektro kablova i polaganje i spajanje novih elektro kablova sa isporukom i ugradnjom potrebnog materijala u krugu Rafinerije nafte Brod

JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać

» Rekonstrukcija priključaka sa izmještanjem nepristupačnih OMM na području PJD Velika Kladuša

ELEKTROPRENOS BIH

» Servis regulacionih sklopki VN transformatora za OP Sarajevo, OP Banja Luka, OP Mostar i OP Tuzla

JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. – Sarajevo, ZD RUDNICI „KREKA“ d.o.o. Tuzla

» Svjetiljke i reflektori

DŽENA D.O.O.

» Izrada i isporuka razvodnih ormara, i izvođenje elektroinstalacijskih radova na jakoj i slaboj struji na JP Međunardoni aeodrom Tuzla – Faza I

PROJECTA D.O.O.

» Izrada i isporuka razvodnih ormara, i izvođenje elektroinstalacijskih radova na jakoj i slaboj struji na zgradi UINO Međunarodni aeodrom Tuzla

ELCOM d.o.o. Tuzla

» Elektroradovi na izradi zamjenskog bunara BK4

JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. – Sarajevo, ZD Rudnik mrkog uglja „ABID LOLIĆ“ d.o.o. Travnik - Bila

» Isporuka, ugradnja i parametriranje, puštanje u rad frekventih pretvarača sa izradom, šemiranjem, montažom energetskog ormara uz obuku osoblja

JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. – Sarajevo, ZD RUDNICI „KREKA“ d.o.o. Tuzla

» Dalekovodni materijal

JP „KOMUNALNO BRČKO“ d.o.o. Brčko Distrikt BiH

» Isporuka materijala i opreme za priključenje trafostanica - Isporuka SN kabla XHE 49-A 12/20 kV - Isporuka rastavljača 12 i 24 kV - Isporuka kablovskih završnica i spojnica

TT KABELI d.o.o.

» Isporuka frekventnog pretvarača ABB, snage 37 kW

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA BANJSKO-REKREATIVNI CENTAR „AQUATERM“ OLOVO

» Nabavka, isporuka, međusobno povezivanje i puštanje u rad potopne pumpe sa elektrokomandnim ormarom

GEOMET D.O.O.

» Isporuka aksijalnih ventilatora teške rudarske izvedbe sa elektromotorom snage 11 kW

MH „ERS“ MP A.D. TREBINJE ZD „RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK“ A.D. UGLJEVIK

» Nabavka punjača baterije za bager PC 3000

RMU „BANOVIĆI“ D.D.

» Elektronski kontrolni modul (kartica) za prekidač VM1, 12kV, 630A 25 kA

ELEKTROPRENOS-ELEKTROPRIJENOS BIH A.D.

» Poravka regulacionih sklopki energetskih transformatora u OP Mostar Poravka regulacionih sklopki energetskih transformatora u OP Tuzla

JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. PODRUŽNICA ELEKTRODISTRIBUCIJA TUZLA

» Isporuka PLC filtera za Cenelec A band

PROJECTA D.O.O. MOSTAR

» Izgradnja LED rasvjete na pristupnom putu prema zgradi UIO-Zračna luka Tuzla

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA BANJSKO-REKREATIVNI CENTAR „AQUATERM“ OLOVO

» Nabavka, isporuka, međusobno povezivanje i puštanje u rad elektrokomandnog ormara

JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. PODRUŽNICA ELEKTRODISTRIBUCIJA TUZLA

» Isporuka PLC filtera za Cenelec A band

CRPNA STANICA BUŠKO BLATO

» Rekonstrukcija komandnog prostora

METAL-CENTAR D.O.O.

» Izvođenje elektroinstalacijskih radova

KJKP VODOVOD I KANALIZACIJA SARAJEVO

» Nabavka niskonaponskih kablova

JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. – Sarajevo, ZD RUDNICI „KREKA“ d.o.o. Tuzla

» Visokonaponski kontakteri

JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. – Sarajevo, ZD Rudnik mrkog uglja „KAKANJ“ d.o.o.

» Usluga defektaže i servisiranja frekventnog pretvarala ACS880-01-096A-5 Sn=83 kVA

SAMN d.o.o. Tuzla.

» Izgradnja javne rasvjete na prilaznom putu za tehnički pregled SAMN d.o.o. Tuzla

JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. – Sarajevo, ZD Rudnik mrkog uglja „KAKANJ“ d.o.o.

» Nabavka, isporuka i ugradnja frekventnog pretvarača ACS880 110kW

ELEKTROPRENOS-ELEKTROPRIJENOS BIH A.D.

» Nabavka alata za rad na dalekovodu » Nabavka seta alata za obradu krajeva SN kablova

DELING D.O.O.

» Isporuka dijela opreme i izvođenje građevinskih i elektromontažnih radova na rezervnom napajanju jame Begići

ELEKTRODISTRIBUCIJA PALE A.D.

» Isporuka NN rasklopnih blokova 0,4kV za trafostanice

JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. – Sarajevo, ZD RUDNICI „KREKA“ d.o.o. Tuzla

» Dalekovodni materijal

ELEKTROPRENOS-ELEKTROPRIJENOS BIH A.D.

» Popravka regulacionih sklopki energetskih transformatora u OP Sarajevo » Popravka regulacionih sklopki energetskih transformatora u OP Banja Luka

ELEKTROPRENOS-ELEKTROPRIJENOS BIH A.D.

» Popravka i revizija VN prekidača Končar u OP Banja Luka

OPĆINA OLOVO

» Sanacija pumpne stanice na vodovodu Kruševo, Prgoševo i Dolovi

KJP ZOI 84 OCS D.O.O

» Sanacija elektroinstalacija rasvjete na stazi, Ski centar Bjelašnica

JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. PODRUŽNICA ELEKTRODISTRIBUCIJA TUZLA

» Ograđivanje i uređenje kruga TS 35/10 kV Čelić

JU OŠ PROKOSOVIĆI

» Rekonstrukcija krova na objektu područne škole Babice

GEOMET D.O.O. OLOVO

» Isporuka aksijalnih ventilatora NAVV 63/40-8 teške rudarske izvedbe sa elektro motorom snage 11 kW

JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. PODRUŽNICA ELEKTRODISTRIBUCIJA BIHAĆ

» Izvođenje radova na elektrodistributivnim objektima na području Grada Bihaća i Grada Cazina, za potrebe podružnice „Elektrodistribucija“ Bihać

JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. PODRUŽNICA ELEKTRODISTRIBUCIJA TUZLA

» Zamjena brojila – nebaždarenih i starijih od 40 godina

OPĆINA OLOVO

» Nabavka materijala i izvođenje fasaderskih, građevinsko-zanatskih, limarskih, bravarskih, podopolagačkih, vodoinstalaterskih, elektroinstalacionih, keramičarskih, molersko-farbarskih, zemljanih i kanalizacionih radova na objektu Centar civilne zaštite

OPĆINA OLOVO

» Nabavka materijala i izvođenje građevinsko-zanatskih, fasaderskih, bravarskih, podopolagačkih, elektroinstalacionih, keramičarskih, stolarskih i vodoinstalaterskih radova na objektu doma kulture

MILIČEVIĆ GRADNJA D.O.O.

» Limarski radovi i radovi na gromobranskoj instalaciji na objektu JU Dom zdravlja Kreševo

IVICOM COLSULTING D.O.O. ZAGREB

» Elektromontažni radovi na VE Podveležje po sistemu ključ u ruke

EKO SIROVINA D.O.O. TUZLA

» Demontaža starog, nabavka i ugradnja novog 0,4 kV elektro energetskog postrojenja

JU ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA LUKAVAC

» Radovi na rekonstrukciji-sanaciji fasade na objektu

CRPNA STANICA BUŠKO BLATO

» Rekonstrukcija rasvjete u CSBB

OPĆINA OLOVO

» Rekonstrukcija krova na mjesnom domu u MZ Čuništa

JU MS ELEKTRO-MAŠINSKA ŠKOLA LUKAVAC

» Rekonstrukcija krova iznad hola škole

MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA TK

» Izgradnja rasvjete u Sapni

OPĆINA TEOČAK

» Nabavka i ugradnja krova od lima na objektu sportske dvorane

OPĆINA SREBRENICA

» Izgradnja ulične rasvjete u naselju Panađurište

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA ZE-DO KANTONA

» Radovi na sanaciji električne mreže u PS Vareš i PS Tešanj

UPRAVA ZA INDIREKTNO-NEIZRAVNO OPOREZIVANJE

» Instaliranje solarnih panela na međunarodnom graničnom prijelazu Užljebić

JU MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA ŽIVINICE

» Izgradnja nadstrešnice-montažnog objekta za odlaganje peleta

ELEKTROPRENOS-ELEKTROPRIJENOS BIH A.D. BANJA LUKA

» Zatezno – noseći kompozitni izolatori ZNSI

JP ŽELJEZNICE FBIH D.O.O. SARAJEVO

» Nabavka i isporuka 15 toplotnih kalorifera

JZU BANJSKO-REKREATIVNI CENTAR „AQUATERM“ OLOVO

» Nabavka radova na izgradnji pješačke staze – šetnice (II faza)

PROMARK D.O.O. MOSTAR

» Izvođenje građevinsko fasaderskih radova na objektu 1 – Klinika za plućne bolesti Tuzla

CENTRALNO GRIJANJE D.D. TUZLA

» Rekonstrukcija kancelarijskog prostora i ostali građevinski radovi

JZU DOM ZDRAVLJA ŽIVINICE

» Izvođenje dodatsnih radova elektroinstalacija na novoizgrađenom spratu lamela A

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE TK

» Rekonstrukcija potkrovlja u zgradi Ministarstva pravosuđa i uprave TK

ZIMEX D.O.O. ŽIVINICE

» Izvođenje elektroinstalaterskih radova na navoizgrađenom prostoru

JU CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU SARAJEVO

» Nabavka i ugradnja elektro rasvjete za prostorije u objektu FIS sa demontažom postojećih

MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLICE

» Nabavka roba i radova rekonstrukcija javnih objekata u skladu sa Akcionim planom energijske efikasnosti javnih objekata na području TK za 2021. Godinu – fasada – JU II osnovna škola Srebrenik

ELEKTROPRENOS-ELEKTROPRIJENOS BIH A.D. BANJA LUKA

» Popravke regulacionih sklopki VN transformatora

JU NARODNO POZORIŠTE TUZLA

» Rekonsstrukcija WC-a za publiku u JU Narodno pozorište Tuzla

EKO SIROVINA D.O.O. TUZLA

» Izgradnja solarne elektrane

OPĆINA KALESIJA

» Izgradnja nadstrešnice na groblju Zelina

UNIVERZITET U TUZLI

» Izvođenje radova na utopljavanju zgrade Tehnološkog fakulteta

OPĆINSKI SUD ŽIVINICE

» Rekonstrukcija elektroinstalacija u zgradi Općinskog suda

OPĆINA TEOČAK

» Građevinski radovi na izdradi pristupa (pješačkog mosta) do prvog sprata sportske dvorane

JP ELEKTROPRIVREDA BIH ELEKTRODISTRIBUCIJA TUZLA

» Nabavka, isporuka i ugradnja LED rasvjete za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Tuzla

MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKE TUZLANSKOG KANTONA

» Izvođenje radova na utopljavanju zgrade Tehnološkog fakulteta

GRAD TUZLA

» Nabavka radova na izmještanju opreme za javnu rasvjetu iz TS-a u ormare van TS-a

GRAD TUZLA

» Nabavka radova na unapređenju energetske efikasnosti kompleksa Panonskih jezera u Tuzli

EKO SIROVINA D.O.O. TUZLA

» Izgradnja solarne elektrane 75.9 kWp

TEHNOMARKET-PIRIĆ D.O.O.

» Izgradnja solarne elektrane 213.84 kWp

ALMA – RAS D.O.O.

» Izgradnja solarne elektrane Olovo 270 kWp ALMA – RAS D.O.O.

ALMA – RAS D.O.O.

» Izgradnja solarne elektrane Visoko 326 kWp

JU OSNOVNA ŠKOLA ČELIĆ

» Sanacija krova na objektu JU OŠ „Čelić“ Čelić

JU OSNOVNA ŠKOLA VITEZ

» Rekonstrukcija i saniranje elektroinstalacija

OPĆINA OLOVO

» Adaptacija – sanacija mjesnog ureda i sanacija temelja u MZ Križevići, Meorača

OPĆINA OLOVO

» Uređenje – sanacija doma MZ Čuništa

FLEK SECURITY TUZLA

» Izgradnja solarne elektrane Flek Security FNE 50kW
5/5 - (7 votes)